Oppvekst i Norge

ISBN: 978-82-7935-292-1

Boka henvender seg til dem som er opptatt av barn og unges oppvekst, og som trenger en samlende framstilling av ulike teoretiske perspektiver og empirisk kunnskap. Det gjelder forskere i feltet, studenter, ansatte i offentlig forvaltning og alle som arbeider med barn og unge.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 425
Rabatt
Forfatter: Tormod Øia, Halvor Fauske

Boka "Oppvekst i Norge" kom første gang ut i 2003. Nå, etter sju år, foreligger en sterkt revidert ny utgivelse. Boka gir en grundig innføring i teorier både om barn og unges sosialisering, og barn og unges posisjon i det moderne samfunnet. Det trekkes linjer tilbake i historien for å forstå barn og unge i dagens samfunn. Barn og unges historie er behandlet i et eget kapittel, men det historiske perspektivet er gjennomgående i alle kapitlene.

De viktigste oppvekstarenaene, som familie, skole og fritid belyses både ut fra tilgjengelig og oppdatert kunnskap, og ut fra ulike teoretiske tilnærminger. Kjønn, etnisitet og sosial ulikhet er gjennomgående temaer. Ellers omhandler boka temaer som nye familieformer, skole og etablering, livsstil, jamnaldermiljø, bruk av digitalisert informasjonsteknologi, fattigdom, marginalisering og utsatte grupper. I et avsluttende kapittel drøftes hva som særpreger moderne ungdom sett i lys av teorier om modernitet.

Boka henvender seg til dem som er opptatt av barn og unges oppvekst, og som trenger en samlende framstilling av ulike teoretiske perspektiver og empirisk kunnskap. Det gjelder forskere i feltet, studenter, ansatte i offentlig forvaltning og alle som arbeider med barn og unge.


Tormod Øia er professor, dr.philos. og forsker I ved NOVA.

Halvor Fauske er professor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Lillehammer.


Forord

Kapittel 1: Oppvekst og aldersfaser

Introduksjon 
Ulike perspektiv på barn og oppvekst
- Individets utvikling
- Barnets natur
- Arv og miljø
- En fortløpende debatt
Utviklingsmodeller
- Funksjonell tilpasning og biologisk modning
- Psykodynamiske modningsperspektiver på utvikling
- Læringsteori og sosialkonstruktivisme
- Noen hovedtrekk
- Aldersfaser og livsløp
Moderne oppvekst – fire aldersfaser
- Sosiale konstruksjoner
- Småbarnet
- Skolebarnet
- Ungdom
- Unge voksne
Noen sentrale arenaer


Kapittel 2: Barn og unge i historisk perspektiv

Før i tida
Ideen om barnet
Relasjonen mellom barn og foreldre
- Likegyldighet, forsømmelse og vanskjøtsel
- Kritikk fra faghistorisk hold
Folkevekst og nye klasseskiller
Oppvekst i ulike sosiale lag
- Bondesamfunnet
- Industrialismens gjennombrudd
Nye familieformer
- Fra storfamilie til kjernefamilie- 
- Den borgerlige barneoppdragelsen
Barns og kvinners rettsvern
Overgangen fra barn til voksen
- Konfirmasjonen
- Den gamle skole
- Ungdomsliv
Mot en ny ungdomsforståelse
Offentlig barne- og ungdomspolitikk


Kapittel 3: Barnet og familien i det moderne

Nye familieformer
- Velstandsutvikling og færre barn
- Barnet i idealfamilien
- Skilsmisser, samboerforhold og oppløste familier
- Den moderne familie
En ny debatt om barns rettigheter
Ny organisering av hverdagen
- Tidspress og utearbeidende mødre
- Barnehager og daginstitusjoner
- Institusjonalisering av barndommen
- Nytt syn på småbarnet
- Skolebarnas hverdagsliv
- Barnekulturens vilkår
Engasjerte foreldre
Familiens levekår
- Velstandsvekst for flertallet
- Fattige barn og unge i Norge


Kapittel 4: Skole og etablering

En skole for alle
- Mål og prinsipper
- Utdanningsrevolusjon og skolereformer
- Ulikhet og forskjellsbehandling
- Årsaker til veksten
Nye pedagogiske reformer
- Reform 94
- Reform 97
- Kunnskapsløftet
Problematferd i skolen
- Mistilpasning
- Årsaker til mistilpaning
- Motstandskulturer 
Skolen og yrkeslivet
Overgangen fra utdanning til arbeid
Arbeidsmarked og ledighet
Flytting
Eget hushold


Kapittel 5: Livsstil, fritid og jamnaldermiljø

Livsstil og livsvaner
Jamnaldermiljøet
- Moderne fritid
- Intimitet og vennskap 
- Voksenstyrt og ungdomsstyrt
- Mot en ny sosialitet
Organisasjonsdeltaking
- Organisasjonene og samfunnet
- Medlemskap
Offentlige tiltak
- Et tilbud til alle
- Kulturskolen
- Fritidsklubben
- Ungdomshus
- Oppsøkended arbeid
Idrett og fysisk aktivitet
- Lek og egenaktivitet
- Idrett, trening og mosjon
De nye mediene
- Et mediebilde i endring
- Bruk av ulike medier
- PC og internett
- Mobiltelefon
Kropp og seksualitet


Kapittel 6: Marginalisering – utsatte ungdomsgrupper

Ungdom på drift
-Marginalisering
- Antisosialitet og egenkontroll
Ungdomskriminalitet
- Omfang
- Kjennetegn ved unge lovbrytere
Vold
Mobbeatferd
Tobakk og bruk av rusmidler
- Tobakk
- Alkohol
- Narkotika
Ungdomsgjenger
Innvandrebakgrunn og antisosialitet


Kapittel 7: Moderne ungdom

Et tilbakeblikk
Ungdomsrolla i det moderne samfunnet
Vekslingen mellom generasjoner
- Generasjonsproblemet 
- Et generasjonsgap?
Moderne tider
- Det særegne og det allmenne
- Globalisering
Ny identitet
- Finne seg sjæl!
- Risikosamfunnet
Ungdomskulturene – verdier og holdninger
- Ungdomskultur som subkultur
- Holdninger til subgrupper av ungdom
- En sterkere individualisering?
- Aldersforskjeller eller generasjonseffekter?
Ungdom som politiske aktører
Den nye tid
- Det postmoderne
- Brudd eller kontinuitet?
- Den lange ungdomsfasen

Litteratur

Stikkord


Utgitt i juli 2010 (2. utgave)