Sametingsvalg. Velgere, partier, medier

ISBN: 978-82-7935-320-1

Boka gir et overblikk over Sametingets valgordning, grunnlaget for et eget register over hvem som får stemme ved sametingsvalget, og samepolitiske utviklingstrekk siden Sametingets åpning i 1989. Søkelyset i boka rettes mot samepolitikk i praksis.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 345
Rabatt
Forfatter: (red.) Jo Saglie, Eva Josefsen

Denne boka er et resultat av den første systematiske valgforskningen som er gjort på Sametinget, vårt nyeste folkevalgte organ. Et eget valgforskningsprosjekt ble gjennomført i forbindelse med sametingsvalget i 2009. Med utgangspunkt i en representativ velgerundersøkelse og i offisiell valgstatistikk beskrives velgerne, mens nærstudier gir et bilde av partier/lister og medier.

Boka gir et overblikk over Sametingets valgordning, grunnlaget for et eget register over hvem som får stemme ved sametingsvalget, og samepolitiske utviklingstrekk siden Sametingets åpning i 1989. Søkelyset rettes også mot samepolitikk i praksis: Hvilke skillelinjer preger det samepolitiske systemet i Norge? Hva mener velgerne om Sametingets legitimitet? Hvordan fungerer den samiske offentligheten? Boka går nærmere inn på valget i 2009, da en ny valgordning med færre og større valgkretser ble tatt i bruk for første gang, og belyser valgordningens betydning for mandatfordelingen, partienes nominasjoner og valgdeltakelsen.

Boka henvender seg særlig til forskere, studenter og samepolitisk aktive, men vil være av interesse for alle som er opptatt av utfordringene knyttet til et samisk demokratisk system i Norge.


Eva Josefsen er cand.polit. (statsvitenskap) og forsker ved Norut Alta – Áltá.

Jo Saglie er dr.polit. (statsvitenskap) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning og Sámi allaskuvla / Samisk høgskole.


Kapittel 1
Innledning: det samiske demokratiets utfordringer
Eva Josefsen og Jo Saglie

Kapittel 2
Valgordningen ved sametingsvalg – en viktig rammebetingelse
Eva Josefsen og Bernt Aardal

Kapittel 3
Valgmanntall og valgdeltakelse 1989–2009: grunnlag, utvikling
og hovedtendenser
Torunn Pettersen

Kapittel 4
Valgdeltakelsen ved sametingsvalg: Hvor viktig er tilgjengelighet?
Johannes Bergh og Jo Saglie

Kapittel 5
Fem valg i tretten kretser. Det sametingspolitiske landskapet i
Norge 1989–2005
Torunn Pettersen

Kapittel 6
Stemmegivning ved sametingsvalg: selvbestemmelse som
skillelinje
Johannes Bergh og Jo Saglie

Kapittel 7
Sametingets tillit blant egne velgere: holdninger til et demokrati
i støpeskjeen
Aila Marge Varsi Balto

Kapittel 8
Nominasjon og formelle strukturer – en sammenligning av Ap
og NSR foran sametingsvalget 2009
Eva Josefsen

Kapittel 9
Den samiske offentligheten: mediedekningen av
sametingsvalgkampen 2009
Eva Josefsen og Eli Skogerbø

Kapittel 10
Velgere i sametingsvalgkamp: den samiske offentligheten i
praksis
Rune Karlsen

Om forfatterne


Utgitt i november 2011