Sosialt perspektiv på bolig

ISBN: 82-7935-080-2

Denne boken bryter med den teknokratiske tradisjonen og er den første norske læreboken med et helhetlig boligsosialt perspektiv. Boken tar for seg ulike gruppers boligbehov og hvordan disse blir forstått.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 328
Rabatt
Forfatter: Dyb Evelyn, Liv Johanne Solheim, Siri Ytrehus

Boligforskningen og det boligpolitiske fagfeltet i Norge har hatt en sterk teknokratisk tilnærming. Feltet har vært dominert av arkitekter og ingeniører. Denne boken innebærer et brudd med den teknokratiske tradisjonen og er den første norske læreboken med et helhetlig boligsosialt perspektiv. Boken tar for seg ulike gruppers boligbehov og hvordan disse blir forstått. Forfatterne nærmer seg sentrale samfunnsfaglige begreper som integrasjon, segregasjon, marginalisering, utstøting og stigmatisering ut fra et boligsosialt perspektiv. En endring i boligpolitikken fra universelle ordninger til tiltak rettet mot utvalgte grupper har skapt behov for ny kompetanse.

Boken er først og fremst skrevet for høgskoleutdanninger innenfor helse- og sosialfagene, men vil også ha stor verdi for alle som arbeider med det boligsosiale feltet, enten de er forskere eller arbeider i praksisfeltet.


Paul Bjerke er stipendiat i presseetikk ved Avdeling for mediefag, Høgskulen i Volda og tidligere redaktør i Klassekampen. Evelyn Dyb er forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og har 15 års erfaring som journalist i dagspressen. Begge forfatterne er sosiologer.


Forord

Kap 1 - Innledning
Bokas hensikt
Forklaringer på boligsosiale problemer
Bolig og hjem
Nærmere om kapitlene i boka

Kap 2 - Faglige tilnærminger i det lokale bosetningsarbeidet
Innledning
Nye premisser for kommunenes boligarbeid overfor svaktstilte grupper
Målgruppene
Stort rom for faglig skjønn i lokale bosetningsstrategier
Eksempler på innretning på det lokale boligarbeidet
Faglige tilnærminger og perspektiver i det lokale bosetningsarbeidet
Avslutning

Kap 3 - Et velferdsperspektiv på bolig
Innledning
Tradisjonen for romlig standard
Den subjektive tradisjonen
Tilnærminger med utgangspunkt i velferdsteori
Avslutning

Kap 4 - Hjemløshet som sosialt problem
Innledning
Hjemløshet eller bostedsløshet?
De hjemløse - hvem er de?
Ulike forståelser av og perspektiver på sosiale problemer
Diskurser om hjemløshet
Avslutning

Kap 5 - Tre modeller i arbeidet med hjemløse
Innledning
Modeller og idealtyper
Kriterier for modellinndeling
Normaliseringsmodellen - en optimistisk modell
Kjedemodellen - en realistisk modell
Trappetrinnsmodellen - en oppdragende modell
Avslutning

Kap 6 - Mellom integrasjon og sosial eksklusjon: de hjemløse i mindre kommuner
Innledning
Hvem er de hjemløse i mindre kommuner?
Hjemløshet som permanent tilfeldighet
Mellom integrasjon og sosial eksklusjon
Avslutning

Kap 7 - Boliger og sosial integrasjon
Innledning
Virkemiddel for integrasjon
Den sosiale boligsektoren
Kommunale utleieboliger
Undersøkelser i kommuner og borettslag/sameier
Nyanser i kommunene
Risiko for sosial stigmatisering
Naboen uten "boevne"
Integrering som mål

Kap 8 - Boligens lokalisering
Innledning
Eksempler på offentlige boligsatsinger rettet mot bestemte grupper
Segregasjon
Lokaliseringsstrategier
Avslutning

Litteratur

Stikkordregister


Utgitt i oktober 2004