Stat, kirke og menneskerettigheter

ISBN: 978-82-7935-224-2

Statskirken har dype, historiske røtter og er forankret både i Grunnloven og i det politiske liv. Statskirkeordningen settes i dag opp mot de internasjonale menneskerettighetene, særlig i forhold til religionsfriheten.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 198
Rabatt
Forfatter: (red.) Njål Høstmælingen, Tore Lindholm, Ingvill T. Plesner

Statskirken har dype, historiske røtter og er forankret både i Grunnloven og i det politiske liv. Statskirkeordningen settes i dag opp mot de internasjonale menneskerettighetene, særlig i forhold til religionsfriheten. Endringen av kristendommens betydning, innvandrernes religioner (særlig islam) og framveksten av nye religioner og livssyn gir også nye perspektiver på statskirkeordningen.

"Stat, kirke og menneskerettigheter" tar utgangspunkt i Gjønnesutvalgets utredning, som skal gi politikerne grunnlag for å beslutte om statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles. Artikkelforfatterne debatterer ulike sider ved utredningen. Forfatternes faglige bakgrunn spenner vidt, og det samme gjør synet på hvordan forholdet mellom stat og kirke best kan organiseres.

Redaktørene er tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). Senteret skal både drive forskning og undervisning om internasjonale menneskerettigheter og fremme menneskerettighetene. FN har gitt senteret status som nasjonal institusjon for overvåkning av menneskerettighetene i Norge.


Njål Høstmælingen er cand.jur. og doktorgradsstipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR).

Tore Lindholm er førsteamanuensis mag.art. (filosof) ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). Han er medlem av styret for SMR, styret for The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief og Den norske kirkes menneskerettighetsutvalg.

Ingvill Thorson Plesner er cand.polit. og doktorgradsstipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). 


Innledning
Njål Høstmælingen, Tore Lindholm og Ingvill Thorson Plesner

Tre alternative modeller
Kristin Grimstad

"Statskirke"?
Eivind Smith

Bør statskirkeordningen avvikles?
Ingvill Thorson Plesner

Ett skritt frem og to tilbake: Den nyordnede norske kirke og menneskerettighetene
Njål Høstmælingen

Om bispeseter og andre slags stoler - perspektiver på debatten om stat og kirke
Odd Bondevik

Demokrati først, ordninger så
Dag Thorkildsen

"Åpen, inkluderende folkekirke": Hvilke rettigheter har folk flest i folkekirken?
Halvor Moxnes

Medborgerskap og kirkeordning
Aud V. Tønnessen

Staten, kirken og muslimene
Shoaib Mohammad Sultan

Når skilsmisse er det beste - Frikirkelige perspektiver på stat-kirke-utredningen
Ingunn Folkestad Breistein

Den viktige diskusjonen
Bente Sandvig

En katolsk respons på statskirkedebatten
Bernt T. Oftestad

Statens verdigrunnlag og menneskerettighetene
Tore Lindholm

Veier videre
Andreas Føllesdal

Bidragsytere


Utgitt i september 2006