Ungdom i endring. Mestring og marginalisering

ISBN: 82-7935-202-3

De unge forteller om sitt forhold til foreldre, skole, fritid og jevnaldrende. Forfatterne henter inn moderne teori for å forstå det de unge sier og samfunnet de er en del av. Forskerne forteller om subkulturer og verdier i miljøet, om mønstre knyttet til mestring og marginalisering og om mønstre i et samfunnsperspektiv.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 325
Rabatt
Forfatter: Kåre Heggen, Tormod Øia

 


Boka handler om ungdom i Norge rundt et årtusenskifte. Over 10 000 tenåringer svarte på en rekke spørsmål i "Ung i Norge"-undersøkelsen i 2002. Svarene deres finner du i denne boka. For å få fram endringene sammenliknes svarene fra "Ung i Norge 2002" med "Ung i Norge 1992" da like mange ungdommer ble stilt mange av de samme spørsmålene. Undersøkelsene er unike fordi så mange ble spurt og fordi så mange svarte.

De unge forteller om sitt forhold til foreldre, skole, fritid og jevnaldrende. Forfatterne henter inn moderne teori for å forstå det de unge sier og samfunnet de er en del av. Forskerne forteller om subkulturer og verdier i miljøet, om mønstre knyttet til mestring og marginalisering og om mønstre i et samfunnsperspektiv. Teoriene blir forsøkt integrert i empirien, og boka bidrar til ny kunnskap om de unge rundt oss. Hvis vi ønsker å ta dem på alvor, hva gjør vi da?


Kåre Heggen er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda og professor II ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo.

Tormod Øia er forsker II ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).


Forord

1. UNGDOMSFORSTÅELSE
Nye utfordringer
Ungdom - en vanskelig kategori
Ungdommen og det moderne
Individualisering
Valg og risiko
Mestring eller marginalisering?
Et sosiologisk perspektiv på mestring
Framtid
"Ung i Norge"-undersøkelsene - det empiriske grunnlaget
Sentrale bakgrunnsvariabler
- Tradisjoner eller kulturell frisetting
- Bosted
- Sosial klasse
Analyseteknikker

2. DE UNGE OG FORELDRA
Familier i endring
Flere foreldre med utenlandsk opprinnelse
Hvor bor de unge?
Ulike samhandlingsformer
Foreldra som støtte og ressurspersoner
- Leksehjelp
- Hjelp til valg av utdanning
- Personlige problemer
- Et samlemål for foreldrestøtte
Sammenfatning og perspektiv

3. SKOLETILPASSING
Skolen og samfunnet
Motstandskulturer
Holdninger til skolen
- Endringer fra 1992
- Forskjeller ut fra kjønn, sosial status og bosted
- Ulike underdimensjoner
Konsentrasjonsvansker
Disiplinproblemer
Karakterer
Samvariasjon
Sammenfatning og perspektiv

4. FRITID OG JAMNALDERMILJØ
Fritid - del av en vestlig ungdomsrolle
Vennene
- Fritidsaktiviteter
Finkulturelle aktiviteter
Ny teknologi og nye medier
Trim og fysisk aktivitet
Organisasjonsdeltaking
Sammenfatning og perspektiv

5. SUBKULTURER OG VERDIER I UNGDOMSMILJØET
Et subkulturelt frirom?
To perspektiv
Holdninger til subgrupper av ungdom
Musikk og stil
Yrkesmotivasjon
- De unges yrkespreferanser
- Fire underdimensjoner
- Yrkesmotivasjon, bosted og sosial bakgrunn
- Endring i yrkesmotivasjon fra 1992 til 2002
Sammenfatning og perspektiv

6. MESTRING
Ulike perspektiv
Skole og framtid
- Utdanningsplaner
- Utdanningsplaner og sosial bakgrunn
Sjølbilde
- Ulike domener
- Sjølbilde og sosial bakgrunn
Kriminalitet og asosial atferd
- Omfang
- To hovedformer
Bruk av rusmidler
- Omfang og utbreiing
- Rus, bosted og sosial status
Psykisk helse
- Psykiske plager og sosial bakgrunn
Sammenfatning og perspektiv

7. MØNSTRE KNYTTA TIL MESTRING OG MARGINALISERING
Mestringsindikatorer
Arenaer som kan tenkes å påvirke mestring
Nye mønstre
Psykiske plager - sett i sammenheng
Bruk av rusmidler - i sammenheng
Mønstre rundt asosial atferd
Skolekarakterer
Mønstre rundt utdanningsplaner
Kroppsbilde
Sosialt sjølbilde
Akademisk sjølbilde
Hovedmønster

8. MØNSTRE I ET STØRRE PERSPEKTIV
Viktige sammenhenger
Grunnleggende sosiale relasjoner - særlig til mor og far
Endring over en tiårsperiode
Mestring eller marginalisering gjennom ungdomsfasen
Hva så?

Litteratur
Vedlegg


Utgitt i november 2005