Uniformitet eller mangfold? Norsk militærprofesjon i endring

ISBN: 978-82-7935-294-5

Det norske forsvaret er under dobbel kryssild. Forsvaret stilles overfor tilsynelatende uforenlige krav om å sikre uniformitet og mangfold. Hvilken grad av uniformitet og mangfold synes å være rimelig i Forsvaret?
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 298
Rabatt
Forfatter: (red.) Janne Haaland Matlary, Håkan Edström, Nils T. Lunde

Det norske forsvaret er under dobbel kryssild. Forsvaret stilles overfor tilsynelatende uforenlige krav om å sikre uniformitet og mangfold. I Forsvarssjefens forord til Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD 07) understrekes viktigheten av uniformitet, av at offiserskorpset utvikler "en felles forståelse, felles tenkesett, felles referanseramme, et felles begrepsapparat og dermed grunnlaget for utvikling av en felles profesjonskultur". Samtidig inntar mangfoldsperspektivet en fremtredende plass i en rekke policydokumenter. Mangfold løftes også frem i St.prp. nr. 42 (2003–2004) Moderniseringen av Forsvaret. I disse dokumentene beskrives mangfold som en styrke og berikelse for Forsvaret.

Forsvaret må også håndtere spenningene knyttet til legitimitet og funksjonalitet. På den ene siden må Forsvaret ha legitimitet i det samfunnet det skal beskytte. På den annen side må Forsvaret ha den funksjonalitet som kreves for å løse sine oppgaver.

Siden både uniformitetsnormen og mangfoldsnormen kan begrunnes ut fra så vel funksjonalitet som legitimitet, dreier det seg om en kompleks interaksjon med to dimensjoner. Det dreier seg følgelig ikke om enten mangfold eller uniformitet, men om hvordan mangfold og uniformitet bør balanseres mot hverandre. Dette leder frem til hovedspørsmålet i boken: Hvilken grad av uniformitet og mangfold synes å være rimelig i Forsvaret?


Håkan Edström er dr.philos. i statsvitenskap og har oberstløytnants grad i den svenske hæren. Fra 2005 til 2007 tjenestegjorde han ved Högkvarterets (HKV) enhet for strategisk analyse i Stockholm. Edström har også bidratt til den svenske Försvarshögskolans arbeid rundt profesjonsutvikling. Han arbeider som hovedlærer i sikkerhetspolitikk og strategi ved Forsvarets høgskole samt som senior researcher ved Maastricht University. Edström er assosiert researcher ved Institutt for forsvarsstudier.

Nils Terje Lunde er oberstløytnant i Feltprestkorpset og dr.theol. innenfor fagfeltet militær etikk. Han har undervist i militær profesjonsetikk ved Luftkrigsskolen i perioden 1996–2005. Han er stabsprest ved Forsvarets høgskole og er seksjonssjef for etikkseksjonen ved avdeling for militærmakt.

Janne Haaland Matlary er professor dr.philos. ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, og professor II ved Forsvarets høgskole. Hun var statssekretær i Utenriksdepartementet 1997–2000 og ekspertmedlem av Forsvarspolitisk utvalg. Hun leder forskningsprogrammet \"NATO in a Changing World\" sammen med Rolf Tamnes, Institutt for forsvarsstudier, og arbeider med en bok om NATOs strategi i Afghanistan.


Kapittel 1
MANGFOLD SOM UTFORDRING I FORSVARET
Håkan Edström, Nils Terje Lunde og Janne Haaland Matlary
En generell introduksjon til temaet
Siktemålet med boken
Bokens oppbygging

Kapittel 2
TEORETISKE OG METODISKE UTGANGSPUNKTER
Håkan Edström og Nils Terje Lunde
Mangfold som samfunnspolitisk norm vs. militær uniformitet
Tre sentrale teoretiske tilnærminger
Metodologiske spørsmål i den norske kontekst

Kapittel 3
MANGFOLD SOM POLITISK PROSJEKT I FORSVARET
Tormod Heier
Innledning
Mangfold som postmoderne fenomen
Mangfold som prestisjeprosjekt i offentlig sektor
Mangfoldet i Forsvaret
Avslutning

Kapittel 4
UNIFORMITET VS. MANGFOLD OG DEN MILITÆRE DIMENSJON
Palle Ydstebø
Forskning og studier på militært mangfold
Institusjonelle internasjonale trekk
Det norske militære mangfoldsprosjektet
Tradisjonelt militært mangfold
Militære betenkeligheter ved mangfold
Oppsummering

Kapittel 5
MANGFOLD OG DE RETTSLIGE FORHOLD
Jacob Thomas Staib
Innledning
Norsk statsforfatningsrett
Grunnlov, verneplikt og mangfold
Prinsipper for å regulere forholdet mellom uniformitet og mangfold
Kvinner i Forsvaret
Etnisk og flerkulturelt mangfold i Forsvaret
Religion
Forbud mot diskriminering
Konklusjon

Kapittel 6
MANGFOLD OG IDEOLOGI
Håkan Edström og Nils Terje Lunde
Respekt for demokratiske spilleregler?
Ideologi og militær nødvendighet
Ideologi og det politisk ønskelige
Ideologi og det juridisk mulige
Noen oppsummerende perspektiver

Kapittel 7
MANGFOLD OG RELIGION
Raag Rolfsen
Religiøst mangfold
Feltimam i Forsvaret? - En illustrerende case
Samfunnets religiøse mangfold
Medlemskap i tros- og livssynssamfunn i Norge
Religiøst mangfold i Forsvaret
Forsvaret som speilbilde av samfunnets religiøsitet
Sammendrag - To mulige veier

Kapittel 8
MANGFOLD OG ETNISITET
Charlotte E. Ingalls og Hilde Solheim
Politisk argumentasjon
Kan mangfold gi merverdi?
Relevans for Forsvaret?
Et viktig rekrutteringsgrunnlag?
Utfordringer

Kapittel 9
MANGFOLD OG GENDER
Lena P. Kvarving
Mangfold og gender - To sider av samme sak
Gender og legitimitet
Gender og funksjonalitet
Mangfold og uniformitet
Hvordan lykkes vi?
Muligheter i mangfold

Kapittel 10
MANGFOLD OG LIBERALT DEMOKRATI: EN KRITISK DISKUSJON
Janne Haaland Matlary
Er mangfold et samfunn av grupper?
Speilprinsippet: Basert på grupperepresentasjon?
Hvem utgjør en gruppe, og hvem skal bestemme det?
Hva skal man representere, og hvorfor?
Hvem skal man representere?
Hijab til politiuniformen og turban til militæruniformen?
Konklusjon

Kapittel 11
ET ETISK PERSPEKTIV PÅ MANGFOLD
Henrik Syse
Samfunnets forventninger
Mangfold i Forsvaret
Forsvaret og dialog
Dyder og mangfold

Kapittel 12
FORSVARET I KRYSSILD - KONKLUSJONER OG UTBLIKK
Håkan Edström og Nils Terje Lunde
Balanse mellom mangfold og uniformitet?
Analyse av koblinger
Konklusjoner og utblikk

REFERANSER

BIDRAGSYTERE


Utgitt i mai 2010