Velferd på avveier?

ISBN: 978-82-7935-300-3

Bokens hovedtema er dilemmaer i dagens helse- og sosialpolitikk. Styringen og finansieringen av sykehusene er viet bred plass. Det samme er striden om kommunehelsetjenesten, som har fått fornyet aktualitet i forbindelse med samhandlingsreformen. Også fremveksten av helsevesenet og velferdsstaten er fyldig omtalt i boken.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 365
Rabatt
Forfatter: Leif Arne Heløe

Blekner visjonene om velferdsstaten og troen på hva den kan utrette? Eldrebølge, medisinske fremskritt og nye sykdomsbegreper øker presset på helsetjenesten. Oppgaver som før ble lagt i Herrens hånd, legges nå i statens. Den offentlige tjenesteproduksjonen holder ikke tritt med forventningene. Alt kan ikke gjøres for alle, men vi vegrer oss for å prioritere oppgavene.

Bokens hovedtema er dilemmaer i dagens helse- og sosialpolitikk. Styringen og finansieringen av sykehusene er viet bred plass. Det samme er striden om kommunehelsetjenesten, som har fått fornyet aktualitet i forbindelse med samhandlingsreformen. Også fremveksten av helsevesenet og velferdsstaten er fyldig omtalt i boken.

Tillit til offentlige myndigheter er vår viktigste sosiale kapital. Den nordiske velferdsmodellen var opprinnelig basert på nært samarbeid med en rekke frivillige organisasjoner. Men sivilsamfunnets innflytelse har gradvis fortatt seg. Uten folkelig engasjement, frivillige organisasjoner og egeninnsats er velferdsstaten selv funksjonshemmet. Offentlige velferdstilbud kan aldri bli heldekkende. Kravene til staten som allmenn problemløser er blitt for store og kravene til oss selv for små. Forventningspress er nå velferdsstatens største problem. Behovet for et levende sivilsamfunn som korrektiv til en ufullkommen stat blir tydeligere år for år.


Leif Arne Heløe (f. 1932) er tannlege av utdannelse. Han har vært professor i samfunnsodontologi ved Universitetet i Oslo, administrerende direktør i Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF) og fylkesmann i Troms. I årene 1981–1986 var Heløe sosial- (og helse)minister i Kåre Willochs regjering. Han har senere hatt flere utrednings- og styreverv, bl.a. som leder av Statens sykehusråd. Han er nå tilknyttet Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).


Forord

Kapittel 1
Helse- og sosialpolitikken - en kamparena

Kapittel 2
Velferdsstaten

Kapittel 3
Helsevesenet blir til

Kapittel 4
Folkehelsearbeidet før annen verdenskrig

Kapittel 5
Fattigvesen, forsorg, omsorg og trygd

Kapittel 6
Etterkrigstid: Velferdsstaten i medgang og motgang

Kapittel 7
Velferdsstaten i krise?

Kapittel 8
Behandlingsbehov, etterspørsel og tilbud

Kapittel 9
Prioriteringer og etiske dilemmaer i helsetjenesten

Kapittel 10
Sykefravær og uførhet

Kapittel 11
Styringen og organiseringen av helse- og sosialtjenestene

Kapittel 12
Striden om sykehusene (spesialisthelsetjenesten)

Kapittel 13
Helseprofesjonene som maktfaktor

Kapittel 14
Fra fagstyre til kommunestyre

Kapittel 15
Kommunen som velferdsprodusent

Kapittel 16
Helsetjenesten i omstillingens runddans

Kapittel 17
Forebygging og folkehelsepolitikk

Kapittel 18
Eldrepolitikk

Kapittel 19
Skiftende trender og velferdspolitiske utfordringer

Kapittel 20
Oppsummering og avslutning

Litteratur


Utgitt i september 2010