Velferdspolitiske utfordringer. Risiko, prioriteringer og rettferdighet

ISBN: 978-82-7935-209-9

Demografiske endringer, teknologiske nyvinninger, fremveksten av et mer fleksibelt og usikkert arbeidsliv, nye familiemønstre og nye og gamle helseproblemer representerer velferdsutfordringer i Norge. Denne boken retter søkelyset mot det som skjer med velferdsstaten og drøfter hvilken utvikling som kan ventes i fremtiden.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 295
Rabatt
,

Demografiske endringer, teknologiske nyvinninger, fremveksten av et mer fleksibelt og usikkert arbeidsliv, nye familiemønstre og nye og gamle helseproblemer representerer velferdsutfordringer i Norge. Denne boken retter søkelyset mot det som skjer med velferdsstaten og drøfter hvilken utvikling som kan ventes i fremtiden.

"Velferdspolitiske utfordringer" kartlegger utviklingsprosesser og veier fremover med utgangspunkt i velferdsstatens idealer om sikring av sosial trygghet, likhet og rettferdighet. Det diskuteres hvorvidt og hvordan nye risikoer skaper utfordringer, ikke bare for befolkningens levekår, men for selve det normative grunnlaget for velferdsinstitusjonene.

Boken løfter fram velferdspolitiske problemstillinger knyttet til arbeidsmarked, familie, helsepolitikk, helserisiko, regulering av risiko, prioritering av pasienter, frynsegoder og rettferdighet. Disse problemstillingene ses i sammenheng med diskusjoner om hvor grensen bør trekkes mellom den enkeltes ansvar og det offentliges ansvar for befolkningens velferd.


Nanna Kildal er forsker og redaktør ved Rokkansenteret.
Kari Tove Elvbakken er universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen.


Kapittel 1
Innledning
Nanna Kildal og Kari Tove Elvbakken

Kapittel 2
Familiepolitikk og den nye demografien
Gösta Esping-Andersen

Kapittel 3
Hvorfor blir det flere uførepensjonister?
Einar Øverbye

Kapittel 4
Er sosial utjamning mulig i ein meritokratisk velferdsstat?
Alf Erling Risa

Kapittel 5
En grunninntekt til alle?
Nanna Kildal

Kapittel 6
Prioriteringer i norsk helsetjeneste - er det mulig?
Grete Botten

Kapittel 7
Regulering av helserisiko - ny forebyggingspolitikk i Norge?
Kari Tove Elvbakken

Kapittel 8
Bedriftsvelferd på frammarsj: Løsning eller problem?
Knud Knudsen og Anne Ryen

Kapittel 9
Velferdsstaten og den europeiske integrasjonsprosessen
Kåre Hagen


Utgitt i september 2006